İcra - İflas - Borçlar Hukuku

Koyuncu Hukuk Bürosu, Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

  • İlamlı, İlamsız ve Kambiyo Senedi Takipleri
  • Borca İtiraz ve İtirazın kaldırılması Davaları
  • Takibin İptali Davaları
  • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti Davaları
  • Takas ve Mahsup Davaları
  • Kira alacağının takibi ve Tahliye Davaları
  • Aidat, ortak gider alacağı gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan alacakların takibi